Membership Committee

 • Divya Karani

  Divya Karani

  Dentsu Media India
 • Pratap Pawar

  Pratap Pawar

  Sakal Media Group
 • Shailesh Gupta

  Shailesh Gupta

  Jagran Prakashan