Membership Committee

  • Divya Karani

    Divya Karani

    Dentsu Media India
  • Pratap Pawar

    Pratap Pawar

    Sakal Media Group
  • Shailesh Gupta

    Shailesh Gupta

    Jagran Prakashan