MRUC Secretariat

Radhesh Uchil
Shashi Panniker
Candida Godinho
Kabita Talukdar
Rahul Ranjan
Atul Panjikar
Robin Thomas
Rishi Vora
Mahesh Hande
Divya Pottekkat